Wydanie nr: 3 (188) MAJ 2020
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina Kleczew

Natalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w Kleczewie

JAWI

Oświadczenie Przewodniczących Komitetu Regionów...

Jak podaje Press release 21/04/2020 - Przewodniczący Konferencji Europejskiego Komitetu Regionów wydali nastepujące, wspólne oświadczenie: "Apelujemy do wszystkich instytucji Unii Europejskiej i państw członkowskich o ambitny plan naprawczy dla zrównoważonej, odpornej i sprawiedliwej społecznie Europy, która nikogo nigdzie nie pozostawia samemu sobie". Jako burmistrzowie, przewodniczący regionów oraz lokalni i regionalni radni jesteśmy na pierwszej linii walki z koronawirusem.

Bezprecedensowy charakter spowodowanego przez COVID-19 wstrząsu sprawia, że konieczne są natychmiastowe środki i śmiały plan naprawy społecznej i gospodarczej dla Unii Europejskiej, oparty na solidarności, zrównoważonym rozwoju, odporności i sprawiedliwości społecznej, zgodny z Europejskim Zielonym Ładem i planem transformacji cyfrowej. Wraz z wszystkimi szczeblami sprawowania rządów w całej Europie zobowiązujemy się do połączenia wysiłków, by walczyć z pandemią, chronić naszych obywateli i przyczyniać się do odbudowy gospodarczej, społecznej i finansowej .

W tych trudnych czasach naszym priorytetem, jako władz regionalnych i lokalnych jest dalsze zapewnianie opieki zdrowotnej i usług publicznych dla naszych społeczności tak, aby nikt nie został pozostawiony sam sobie. Dokładamy wszelkich starań, aby wspierać lokalną gospodarkę, ratować miejsca pracy, tworzyć nowe możliwości zatrudnienia, pomagać wszystkim przedsiębiorstwom w kontynuacji działalności i zapewniać wysokiej  jakości edukację. Nasze działania w terenie stanowią uzupełnienie wysiłków podejmowanych na szczeblu krajowym i Unijnym, jednak trzeba zrobić jeszcze więcej, zwłaszcza w odniesieniu do solidarności ponad granicami.

W związku z tym kluczowe znaczenie ma dla nas stworzenie unijnego mechanizmu nadzwyczajnego w dziedzinie zdrowia jako narzędzia synergii, które łączy i ukierunkowuje unijne, krajowe, regionalne i lokalne zasoby w celu finansowania zakupu sprzętu i urządzeń medycznych, pogłębiając wysiłki, które podjęła już Komisja Europejska. UE musi również sfinansować regionalny program dotyczący opieki zdrowotnej i szpitalnej, aby ocenić, dostosować i monitorować na miejscu zdolność regionalnych systemów opieki zdrowotnej oraz inwestować z myślą o zrównoważoności i stabilności opieki zdrowotnej. Regiony i miasta powinny być bezpośrednio zaangażowane w działania nowego unijnego centrum koordynacji reagowania na pandemie. Należy wprowadzić skuteczniejszą koordynację transgraniczną dotyczącą świadczenia obywatelom usług zdrowotnych. W przyszłości UE, państwa członkowskie oraz miasta i regiony powinny ocenić sposoby wyważenia ich kompetencji w dziedzinie zdrowia zgodnie z zasadą pomocniczości.

Aby zrekompensować straty w podatku dochodowym, należy opracować unijne mechanizmy umożliwiające samorządom lokalnym i regionalnym bezpośredni dostęp do systemu finansowania. Należy wspierać społeczności regionalne i lokalne w modernizacji usług publicznych, tak aby były one cyfrowe, zrównoważone i odporne. UE powinna zapewnić nowe fundusze i uproszczone procedury na rzecz zrównoważonej infrastruktury lokalnej oraz wspierać MŚP za pośrednictwem komponentu Funduszu InvestEU dotyczącego działań popandemicznych. Należy też utworzyć specjalny program pomocy dla małych przedsiębiorstw, które ucierpiały w wyniku zakłóceń w łańcuchu dostaw żywności. Trzeba opracować plan integracji obszarów wiejskich w celu wspierania innowacji, przedsiębiorczości i konektywności na obszarach wiejskich.

Apelujemy o ambitny plan odbudowy zrównoważonej, odpornej i społecznej Europy , który tworzy nową gospodarkę o obiegu zamkniętym sprzyjającą włączeniu społecznemu, wykorzystując wszystkie istniejące narzędzia w celu zapewnienia solidarności finansowej. Plan ten powinien obejmować nowe wspólnie finansowane instrumenty finansowe i źródła dochodów o wystarczającej wielkości i wystarczająco długim okresie zapadalności, by były skuteczne. Centralnym elementem takiego planu naprawy powinien być unijny fundusz naprawczy, połączony z budżetem UE i oparty na europejskim ubezpieczeniu zadłużenia. Fundusz ten musiałby obejmować kwotę około 500 mld EUR i umożliwiać przyszłościowe inwestycje. Nowy budżet UE musi być podstawą naprawy gospodarczej i musi zostać znacznie zwiększony, aby stał się prawdziwym instrumentem solidarności i spójności. Tylko ambitne wieloletnie ramy finansowe, zwiększające inwestycje z budżetu UE do niespotykanego dotychczas poziomu będą mogły sprostać wyzwaniu sprawiedliwego i trwałego ożywienia gospodarczego.

Aby uwolnić niezbędne zasoby oraz zagwarantować efekt mnożnikowy i uruchomienie dalszych inwestycji publicznych i prywatnych, należy zwiększyć zdolność inwestycyjną budżetu UE  poprzez podniesienie, przynajmniej przejściowo, pułapu budżetu UE powyżej obecnego 1,2% DNB UE oraz poprzez rozważenie nowych zasobów własnych. Budżet UE rzeczywiście wymaga wzmocnienia w celu umożliwienia dodatkowych inwestycji i gwarancji, wspierania rządów krajowych, regionów i miast, ponownego ożywienia gospodarki i zagwarantowania sprawiedliwej transformacji. Niezbędna jest wzmocniona polityka spójności, której celem jest zmniejszenie nierówności i zwiększenie odporności państw członkowskich, regionów, miast i wsi w całej Europie.

Wszystkie nowe środki, a także kolejne wieloletnie ramy finansowe muszą uwzględniać konkretne doświadczenia władz lokalnych i regionalnych oraz wspierać je w zapewnianiu opieki społecznej i wszystkich podstawowych usług dla obywateli. Władze lokalne i regionalne dokonują jednej trzeciej wydatków na usługi publiczne i dwóch trzecich wszystkich inwestycji publicznych w UE – będą zatem niezbędne w odbudowie naszych gospodarek oraz wprowadzaniu w życie transformacji ekologicznej i innowacji społecznych, tak aby nikt nigdzie nie został pozostawiony sam sobie. Władze lokalne i regionalne muszą mieć centralne miejsce w procesach formułowania i realizacji planów naprawy.

Podpisali:

/-/ Apostolos Tzitzikostas,

przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów
 i gubernator regionu Macedonia Środkowa, Grecja

/-/ Vasco Ilídio Alves Cordeiro,
 pierwszy wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów
 i premier rządu regionalnego Azorów, Portugalia

/-/ Olgierd Geblewicz,

 przewodniczący Grupy EPL
 w Europejskim Komitecie Regionów i marszałek
 województwa zachodniopomorskiego, Polska

/-/ Christophe Rouillon,

 przewodniczący Grupy PES
 w Europejskim Komitecie Regionów i burmistrz Coulaines, Francja

/-/ François Decoster,
 przewodniczący Grupy Renew Europe
 w Europejskim Komitecie Regionów i burmistrz St. Omer,
 członek rady regionalnej Hauts-de-France , Francja

/-/ Władysław Ortyl,

 przewodniczący Grupy EKR
 w Europejskim Komitecie Regionów i marszałek
 województwa podkarpackiego, Polska

/-/ Kieran McCarthy,

 przewodniczący Grupy EA
 w Europejskim Komitecie Regionów
 i członek Rady Miasta Cork, Irlandia

/-/ Satu Haapanen,

współprzewodnicząca Grupy Zielonych
 w Europejskim Komitecie Regionów
 i radna miasta Oulu, Finlandia  

 


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartnerWitryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem