Wydanie nr: 4 (189) LIPIEC 2020
ISSN 1643-0883 | RPR 1392
Pomnik Paderewskiego

Uniwersytet im.Adama Mickiewicza

Gmina Kleczew

Natalii Drukarnia Etykiej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe w KleczewieJAWI

Dotacje obrotowe w Wielkopolsce...

Pandemia wirusa COVID-19, która negatywnie wpłynęła bezpośrednio na bezpieczeństwo zdrowotne społeczeństwa, przynosi również negatywne skutki dla gospodarki. Odpowiedzią na kryzys gospodarczy są liczne programy pomocowe oferowane przez szereg instytucji publicznych i finansowych. Sytuacja jest o tyle dynamiczna, że część programów pomocowych już działa, natomiast kolejne są dopiero na etapie planowania lub wdrażania. Kluczowe tym samym jest minimalizowanie ubocznych skutków bieżących wydarzeń w oparciu o aktualne informacje i programy.

Przykładem instrumentu pomocowego jest planowany konkurs dotacyjny dla mikro i małych przedsiębiorstw (w tym osób samozatrudnionych) z siedzibą na terenie Wielkopolski. Przedsiębiorcy, który odczuli skutki COVID-19 będą mogli ubiegać się o dotację w wysokości 100%. Wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie muszą prowadzić działalność przed 31 grudnia 2019 r oraz znaleźć się sytuacji nagłego niedoboru lub nawet braku płynności finansowej w wyniku pandemii. Firma powinna odnotować spadek przychodów o co najmniej 30% w okresie wybranego 1 miesiąca 2020 r. począwszy od marca 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku. Nabór wniosków planowany jest na koniec lipca/początek sierpnia 2020 r.

Firma INGENIS z siedzibą w Poznaniu prowadzi działalność doradczą od 1 kwietnia 2007 r., sukcesywnie realizując projekty doradcze zarówno na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw prywatnych. INGENIS prowadzi swoich Klientów przez cały proces aplikacji o dofinansowanie, od momentu weryfikacji do podpisania umowy o dofinansowanie. Zyskają Państwo również pełne wsparcie doradcze w zakresie aktualizacji informacji dotyczących instrumentów i mechanizmów pomocowych.

Magdalena Wojciechowska
Prezes Zarządu Ingenis. 


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner


Walne Zebranie Towarzystwa im.Hipolita Cegielskiego...

W dniu 25 czerwca 2020 roku odbyło się doroczne Walne Zebranie Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. W tym roku, ze względu na obowiązujący reżim sanitarny wywołany pandemią korona wirusa, Walne Zebranie przeprowadzone zostało systemem zdalnym. Przebiegiem zebrania z siedziby Towarzystwa zdalnie kierował Edmund Dudziński – Członek Założyciel THC, dyrektor biura Zarządu THC, w obecności członków Zarządu w osobach: dr Mariana Króla - Prezydenta Towarzystwa; Mariusza Paplaczyka - członka Prezydium Towarzystwa; Tadeusza Kurasia - Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej; Dominika Górnego - Sekretarza Zarządu THC oraz Jędrzeja Stefana Okszy-Płaczkowskiego - członka THC.  (Na zdjęciu posiedzenie członków Zarządu Towarzystwa w siedzibie Towarzystwa, w czasie prowadzenia zdalnych obrad Walnego Zebrania. Od lewej: Tadeusz Kuraś - Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej; dr Marian Król - Prezydenta Towarzystwa; Edmund Dudziński - dyrektor biura Zarządu THC; Dominik Górny - Sekretarza Zarządu THC oraz Mariusz Paplaczyk - członek Prezydium Towarzystwa.)


W Walnym Zebraniu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego udział wzięło 83 członków THC, którzy wcześnie złożyli zgodę na udział zdalny. W trakcie Walnego Zebrania dokonano wyborów uzupełniających, uzupełniono o .: Edmunda Dudzińskiego, Ireneusza Vowie i Lesława Lenartowicza, a Mariusza Paplaczyka wybrano wiceprezydentem Towarzystwa. W głosowaniu uczestniczyło 6 osób osobiście, a 77 osób drogą elektroniczną, poprzez upoważnienie. Tak więc w tajnym głosowaniu uczestniczyło 83 członków, co stanowi 96 % wszystkich obecnych. 3 członków nie uczestniczyło. Do Komisji Rewizyjnej wybrano Andrzeja Stepczyńskiego oraz Jędrzeja Okszę-Płaczkowskiego. Po przeprowadzonej zdalnej dyskusji uczestnicy Walnego Zebrania podjęli 15 uchwał, a Mariusz Paplaczyk dodatkowo zgłosił propozycję, aby przyjąć uchwałę nr 16 w sprawie: skutków gospodarczych, które wywołała pandemia i konieczności zmiany modelu biznesowego przedsiębiorców. Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie. Nad prawidłowością przebiegu Walnego Zebrania czuwał Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej - Tadeusz Kuraś.

Poniżej publikujemy Uchwałę nr 16/2020 podjętą przez Walne Zebranie Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, w sprawie: skutków gospodarczych, które wywołała pandemia i konieczności zmiany modelu biznesowego przedsiębiorców. Uchwałę, która zwraca uwagę na obecna sytuację w obszarze przedsiębiorczości, zawsze znajdującym się w sferze zainteresowań Towarzystwa.

Oto tekst tej Uchwały:


1. Walne Zebranie Członków Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2020 r. dostrzega ogrom trudności, z którymi muszą mierzyć się przedsiębiorcy w związku z pandemią oraz wysiłek członków THC w zwalczaniu skutków negatywnych dla życia społecznego i gospodarczego.

2. Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego ma świadomość, że wiele przedsiębiorców zostało zmuszonych do zmiany modelu funkcjonowania swojej działalności gospodarczej i dostosowania się do nowej rzeczywistości w dobie Covid.

3. Towarzystwo pragnie wspierać wszystkie działania i inicjatywy, które przyczyniać się będą do: innowacyjności, wdrażania nowych technologii w zarządzaniu i kierowaniu przedsiębiorstwem, adaptacji nowych strategii rozwoju firm, utrzymania płynności finansowej.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia tj.w dniu 25 czerwca 2020 r.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Na wniosek Prezydenta Towarzystwa  podjęto Uchwałę nr 17/2020 o nadaniu Honorowego Członkostwa Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – red. Adamowi Kochanowskiemu - wieloletniemu członkowi THC. Uchwałę tę podjęto jednogłośnie.

Tym aktem Walne Zebranie zakończyło swoje obrady.

 


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner


Złote Hipolity 2020 - kandydaci do nagrody wyłonieni...

 

Jesteśmy dumni, że to już 20 edycja Złotych Hipolitów” – podkreślają członkowie Kapituły przyznającej to najwyższe wyróżnienie Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. W roku 2020 Partnerem Głównym Projektu Złoty Hipolit została ENEA S.A. – Poznań. Gala Złotych Hipolitów planowana jest na jesień br. Na razie odbyło się pierwsze zebranie Kapituły…

„Złoty Hipolit” odnalazł godne miejsce wśród stu czterdziestu czterech osobistości: przedstawicieli różnych profesji: świata nauki, mediów, biznesu, kultury, sztuki i duchowieństwa. Postawa ich wszystkich udowadnia misję projektu „Złoty Hipolit”: upowszechnianie wartości patriotycznych, szacunek dla pracy i tradycji pozytywistycznych, jako źródło pomyślności narodu. Osoby, które otrzymują Statuetkę Złotego Hipolita zyskują Godność „Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej”.
 

 Co łączy Świętego Jana Pawła II
ze Statuetką Złotego Hipolita?

 Papież Polak był pierwszą osobistością, która jako Dar, przyjęła Statuetkę „Złotego Hipolita” Akt przyjęcia Statuetki nastąpił w Watykanie, 1 sierpnia 2001 roku. „Złotego Hipolita” wręczył dr Marian Król, Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Działo się to na tysięcznej audiencji, w czasie światowej pielgrzymki ministrantów. Jego Świątobliwość serdecznie podziękowała za dar i pobłogosławiła działalności Towarzystwa. Na początku było wahanie czy papież przyjmie statuetkę. Finalnie inicjatywę wsparł ks. Zenon kardynał Grocholewski.

Droga do „Złotego Hipolita”…

Laureatów do nagrody zgłaszają osoby zaufania publicznego oraz kapituła, która jest powoływana corocznie. Przewodniczy jest szczególnie ważna w regionie osobistość. Są to zazwyczaj rektorzy wyższych uczelni miasta Poznania.

 Kapituła składa się zawsze z jedenastu osób i nie przeprowadza nad żadną propozycją głosowania. Każda osoba wyróżniona Statuetką musi uzyskać pełen konsensus wśród członków kapituły.

 W praktyce kapituła odbywa formalnie dwa posiedzenia. Na pierwszym z nich ustala skład osób nominowanych do Statuetki. Następnie Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego przeprowadza z wszystkimi nominowanymi stosowne rozmowy… Później jest drugie posiedzenie, we wrześniu każdego roku. Wtedy lista laureatów zostaje zatwierdzona.

 Za kulisami obrad Kapituły…

Za nami pierwsze posiedzenie kapituły. Obradowała w następującym składzie: Przewodniczący: Prof. dr hab. Jan  Pikul -  rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Członkowie: Renata Borowska - Juszczyńska  - dyrektor Teatru Wielkiego w Poznaniu; Prof. dr hab. Roman Budzinowski  - dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM; Dominik Górny - sekretarz  Towarzystwa im. H. Cegielskiego; Katarzyna Kamińska - dyrektor Wydawnictwa Miejskiego Poznań; Dr Marian Król -  Prezydent Towarzystwa im. H. Cegielskiego; Agata Ławniczak  -  red. nacz. Telewizji Poznań;  Prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski  - rektor Politechniki Poznańskiej; Dr Magdalena Mrugalska-Banaszak - dyrektor Muzeum Miasta Poznania; Ryszard Szulc – prezes Zarządu Ataner – Poznań; Prof. dr hab. Tadeusz Wallas - prorektor UAM w Poznaniu

 Zaproponowano 8 laureatów. Regulamin przyznawania Statuetki „Złotego Hipolita” nie przewiduje ujawniania ich nazwisk szerszemu gronu osób przed uroczystą galą. We wrześniu nazwiska kandydatów do nagrody będą zatwierdzone. Jak wynika z relacji członków kapituły – „są to nazwiska prezentujące różne dziedziny życia, w tym naukowe i artystyczne. Są one związane w różnej mierze z Poznaniem lecz w znane i cenione w całej Europie. Mają wieloletni, stały i uniwersalny wkład w rozwój życia obywatelskiego, społecznego, gospodarczego, naukowego czy kulturotwórczego.

 Dominik Górny


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartner


Hipolit Cegielski powrócił - na audiobooku...

Zarząd Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego dziękuje wszystkim, którzy uczestniczyli w przygotowaniu, opracowaniu i wydaniu Audiobooka o Hipolicie Cegielskim. „Jest to wydawnictwo wykonane w przystępnej i ciekawej formie. Dobrze, że postać Hipolita Cegielskiego została znów przypomniana jak wzór pracowitości i rzetelności” – taką myśl wyrażają słuchacze i czytelnicy audiobooka „Hipolit Cegielski – bohater najdłuższej wojny nowoczesnej Europy”. Wydawcą audiobooka jest Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Powiatu Poznańskiego. Partnerami wydania są firmy: TFP Dziećmierowo; Henryk Stokłosa – Sady Dolina Noteci; Ataner – Poznań; H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych; Zakład Przetwórstwa Mięsnego Dworecki Spółka Jawna w Golejewie; Alima-Bis – Środa Wielkopolska; Fundacja „Zakłady Kórnickie”. 

Audiobook jest rozprowadzany w sposób nieodpłatny do szkół noszących imię Hipolita Cegielskiego oraz współpracujących z Towarzystwem a także zainteresowanych szkół z Powiatu Poznańskiego. Każda z zainteresowanych osób może niniejsze wydawnictwo nabyć w siedzibie Towarzystwa.

Jak wybrzmiewa legenda Hipolita?


Otrzymując audiobook, na blisko 40 stronach i ponad trzydziestu minutach słuchowiska, dostajemy zbiór praktycznych przykładów na bycie przedsiębiorczym w różnych formach. Przypomnijmy – Hipolit był człowiekiem biznesu ale i pióra: filologiem, pedagogiem, literatem, dziennikarzem czy wreszcie przemysłowcem. Tekst książeczki powstał – jak czytamy – m.in.: na podstawie „materiałów pozostawionych przez wieloletniego dyrektora Muzeum HCP Bolesława Januszkiewicza”. Autorkami słuchowiska jest Grażyna Wrońska i Małgorzata Jańczak. Słyszymy opowieść o losach Hipolita w tonacji głosów: prof. Lecha Słowińskiego oraz aktorów: Tadeusza Drzewieckiego, Rajmunda Jakubowicza, Wiesława Komasy i Janiny Jankowskiej. 

Całość otwiera wstęp dr. Mariana Króla. Prezydent Towarzystwa składa podziękowania m.in. Janowi Grabkowskiemu – Staroście Poznańskiemu oraz prezesowi zarządu Radia Poznań za udostępnionego archiwaliów radiowych. „Hipolita Cegielskiego z pewnością możemy zaliczyć do galerii wybitnych Polaków. Człowiek, który był czołowym uczestnikiem życia gospodarczego, edukacyjno-kulturowego i społeczno-politycznego w zaborze pruskim. Wiele zdziałał i wywarł tak znaczący wpływ na życie gospodarcze XIX-wiecznego Poznania i Wielkopolski. Jego idee są nadal aktualne w XXI wieku (…) Jego współczesne przesłanie uzupełnia wiersz Rozmowa z… (…)”. I pewnie dlatego zaproszenie do promowania postaci Hipolita Cegielskiego jako wybitnego Wielkopolanina, spotkało się z aprobatą odbiorców publikacji. Warto zaznaczyć, że historyczny wymiar legendy Hipolita uzupełnia nawiązanie do współczesności. Jego sugestywność podkreśla umieszczone zaraz po wstępie zdjęcie Pomnika Hipolita Cegielskiego dłuta prof. Krzysztofa Jakubika, który wśród wielu gości był obecny jesienią 1999 roku, przy odsłonięciu tego Pomnika wzniesionego z inicjatywy Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego.

Zachęcamy do słuchania, czytania i dzielenia się wrażeniami z obcowania z tym wydawnictwem. Głównymi adresatami jest młodzież. Audiobook zdobywa pozytywne recenzje wśród reprezentantów opiniotwórczych środowisk m.in.: naukowców, przedsiębiorców i reprezentantów Polonii Zagranicznej. Dla tych pierwszych jest to przykład zamienienia teorii analiz w praktykę działania. Dla ludzi biznesu postawa Hipolita jest przykładem tworzenia i rozwoju jakości produktów i usług o charakterze gospodarczym. Z kolei dla tych trzecich, Cegielski kojarzy się z postawą działania, która promuje region Wielkopolski i działania Powiatu Poznańskiego na skalę ogólnopolską i międzynarodową. Takie informacje jasno wynikają z audiobooka – umieszczonych w nim zapisów i nagrań oraz z refleksji, które powstają po ich przeczytaniu i przesłuchaniu.

Legenda, która jest tożsamością Regionu


Reasumując, wydanie audiobooka ma znaczenie oświatowe, kulturotwórcze i społeczne. Jest realnym dowodem pracy organicznej od pracy nad audiobookiem po jego treść i upowszechnianie. Nie trzeba być rodowitym Poznaniakiem czy Wielkopolaninem, aby utożsamić się z ideami będącymi wizytówką Hipolita Cegielskiego. To właśnie one trwają w kluczowy sposób dzięki pielęgnowaniu wiedzy o naszym Patronie i sposobie jego podejścia do pracy. Ta zaś ma być efektywna, budująca jakość życia obywatelskiego i patriotycznego.

Dominik Górny

 


Przedruki tekstów tylko po uzyskania zgody redakcji EuroPartnerWitryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem